[PDF / Epub] ★ Mor ✈ İnci Aral – Survivingtheholocaust.us

Mor Bir Bah Van N O Lu, Eski Solcu, Yeni I Adam Lhan, Gen Lik Y Llar Nda S Radan Bir Evlilik Yapm , Ancak Ellisini Ge Tikten Sonra Kendinden Otuz Ya Gen Bir Kap C K Z Na Tutularak Ondan Bir De Ocuk Sahibi Olmu Tur Hayat Nda Yeni Bir Sayfa A Ma Iste Iyle E Inden Bo Anma Abas I Indedir O Gece Sahip Oldu U Turistik Otelde Sevgilisi Ve Akrabalar Yla Birlikte Oldu Unun Birince Ya N Kutlayacaklard R Konuklar Aras Nda Lhan N Mutsuz K Z Karde I Ve Profes R Erkek Karde Iyle Onun Kar S Da Vard R Lhan N Birlikte Ya Ad Gen Kad N N, Bir Odada L M Bekleyen Babas Ve Birka Yak N Da Oteldedirler Te Yandan Stanbul Daki E Ve Yazl Ktaki Bald Z Da Sahnenin D Nda, Ama Olay N I Inde Yer Al Rlar Mor, Lhan N G Rd Tekinsiz Bir R Yayla Ba Lar Ve Yirmi D Rt Saatlik Bir S Rede Ge Er Ancak Ki Ilerin Ge Mi Lerine Ve Gelece E Y Nelik D Ncelerine Do Ru Geni Leyip Yay Larak Uzun Bir Zaman Kapsar Nci Aral, Derin G Zlenmi Roman Ki Ileri Yoluyla, Bireylerin Bir Noktada Kesi En, I I E Ge En Hayatlar N Ve Savrulma S Re Lerini Lkedeki Insan, Ili Ki Ve De Erlerin Z Lme Ko Ullar I Erisinde, Herkesin Kendinden Ok Ey Bulaca Bir Bi Imde Anlat Yor Mor Un Odak Noktas Nda Ise Erkekler Var Nci Aral, Gerilim Dolu, Gizemli, S R Kleyici Bir Roman Atmosferi Kuruyor Ve Erkek D Nyas N N Karma K Labirentlerinde Dola Arak, Onlar Yan Tutmadan, Efkat Ve Incelikle Anlamaya Al Yor Sevgiyle Nefret Al Kanl Kla Yenilik Arzusu De I Me Iste I Ile Korkular I Tenlik Ve Gizlenme Gibi Kar Tl Klar Aras Nda Bocalayan Erkeklere Yak Ndan Bakarken, Edilgenlik Ve Var Olma Abas Bo Lukla Ger Eklik Ya Amakla Lmek U Lar Aras Nda Gidip Gelen Kad Nlar Da Erkeklerin D Nyas Ndaki Yerlerine Oturtuyor Nci Aral Okurlar Nca Iyi Bilinen Kurgu, Yaz N Ve Dil Ustal Ile Elbette.

[PDF / Epub] ★ Mor ✈ İnci Aral – Survivingtheholocaust.us
 • Paperback
 • 332 pages
 • Mor
 • İnci Aral
 • Turkish
 • 12 January 2019
 • 9753314124

  10 thoughts on “[PDF / Epub] ★ Mor ✈ İnci Aral – Survivingtheholocaust.us


 1. says:

  Ger ek i insan hikayeleriyle donat lm , bu konuda ba ar l fakat inceledi i, sorgulad konu hakk nda okuyucuyu tamamen kendi haline b rakmas , hi y nlendirmemesi kitab n olumsuz zelli i As l incelenen konu bulan k vaziyette roman n i in...


 2. says:

  Roman kahramanlar n detayland rmakta ok ba ar l bir anlat ma sahip olmakla birlikte kasvetli bir konuya sahip olmas nedeniyle zaman zaman kendimi olay n ok i inde hissettim ve a k as darald m biraz Farkl bir kitap diyebilirim Fikran ve Revan dan kap...


 3. says:

  Karakterlerin d ncelerinin, hislerinin, ge mi lerinden getirdiklerinin ince ince r ld , usta i i bir roman ocukluk ve gen lik ya ant lar n n hayat n geri kalan n nas l etkiledi ini g rebildi imiz bir kitap Geli en olaylardan sonra karakterlerin halinin nas l oldu unu da okumay isterdim.


 4. says:

  Ben kitab n ok ab abart ld n d n yorum Hi bir ak c l k yok Ama ba lad m kitaplar hi yar da b rakmam bu y zden bitirdim Ama verilmek istenen mesaj san r m u 4 tan sonra azan tene ir paklar.


 5. says:

  yani, bilemiyorum Hep bir ey eksikti sanki.


 6. says:

  ye il sar mor serisinin en ak c kitab.serinin son kitab ama ben ilk nece bunu okuyun yoksa karakterler daha zor ba lan yor.


 7. says:

  Olaylar yava ilerliyor daha ok tasvire , ba karakterin akl ndan ge en d ncelere yer verilmi bir roman Ben be endim.


 8. says:

  ili kiler ve bak a lar zerine yaz lm ok g zel bir roman.


 9. says:

  ok g zel , yumu ak bir hikaye


 10. says:

  Herkes karakterlerin mazo istik e ilimini fark etti mi, yoksa ben mi bu konuya ok takt m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *